QUICK MENU
TOP
집수리의 모든 것 "집고"

일반집수리

※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.

기본 출장비+설치 & 교체비
(+추가설치비)

+제품 & 부속자재
평일 : 15,000원

주말&공휴일 : 25,000원

중저가형일반형고급형
벽체타일보수(~3장/300*600)이내

250,000 ~+40,000 ~
50,000 ~
60,000 ~
바닥타일보수(~3장/600*600)이내

300,000 ~
50,000 ~70,000 ~90,000 ~
세면기교체(부속포함)

70,000(+50,000) ~
+100,000 ~
130,000 ~
180,000 ~
세면기 1홀수전교체

50,000(+30,000) ~
+35,000 ~
55,000 ~
90,000 ~
세면기 팝업/트랩교체

40,000(+30,000) ~
+30,000 ~
45,000 ~
55,000 ~
양변기교체(분리형,부속별도)
60,000(+40,000) ~
+
70,000 ~
100,000 ~
180,000 ~
양변기부속교체
40,000(+20,000) ~
+
-18,000 ~
25,000 ~
앵글밸브/고압호스
20,000(+10,000) ~
+
13,000 ~
15,000 ~-
샤워기/욕조 수전교체
80,000(+50,000) ~
+
50,000 ~
90,000 ~
150,000 ~
샤워부스무힌지경첩보수
80,000 ~+
-30,000 ~50,000 ~
샤워부스T형경첩교체(1개당)

80,000 ~
+-25,000 ~35,000 ~
샤워부스(경첩면타일보수)
150,000 ~+-30,000 ~50,000 ~
욕조교체
330,000 ~+250,000 ~ 350,000 ~-
욕조철거후 타일마감
500,000 ~
150,000 ~200,000 ~350,000 ~
욕실장설치

70,000(+50,000) ~


70,000 ~
150,000 ~
200,000 ~
욕실장도어작동보수
35,000 ~

-15,000 ~-
욕실등
50,000(+40,000) ~
+
20,000 ~
30,000 ~
50,000 ~
바닥배수트랩(유가교체)
200,000(+150,000) ~
+
-10,000 ~
25,000 ~
돔천정 (~3㎡)
설치
250,000(+180,000) ~
+
130,000 ~
170,000 ~
220,000 ~
기존천정철거
100,000(+80,000) ~+30,000 ~--
세면기트랩 청소                                    

50,000 ~

---
세면기배관 막힘(썩션)                        

100,000 ~

---
양변기막힘보수(스프링관통기)        

50,000 ~

---
양변기막힘보수(썩션진행시)            

100,000 ~

---
양변기막힘보수(탈거후재설치)        

150,000 ~

---
유가청소

50,000 ~

---
유가배수관청소(썩션)                          

100,000 ~

---
바닥배수관청소(내시경,스프링)          

250,000 ~

---
오수관청소(내시경,스프링)                

400,000 ~

---
오수관보수부분보수

800,000 ~

---
악세사리교체(1개당)

30,000(+10,000) ~
+
5,000 ~
8,000 ~12,000 ~
환풍기교체
50,000(+40,000) ~+20,000 ~30,000 ~50,000 ~
욕실실리콘시공(개소당)
100,000(+60,000) ~+-10,000 ~20,000 ~
천정점검구  (450*450)
70,000(+50,000) ~
10,000 ~20,000 ~-
리모델링(거실)기존타일 위 덧방
1,500,000 ~
1,800,000 ~2,000,000 ~2,300,000 ~
기존타일제거후 시공
2,500,000 ~
1,800,000 ~2,000,000 ~2,300,000 ~
※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다.
※ 리모델링외 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다.
※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다 .
※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다.

※ 집고에서 진행한 집수리의 AS기간은 1년 입니다.

기본 출장비+설치 & 교체비
(+추가설치비)
+제품 & 부속자재
평일 : 15,000원
주말&공휴일 : 25,000원
중저가형일반형고급형
벽체타일보수(~3장/300*600)이내

250,000(+150,000) ~
+40,000 ~
50,000 ~
60,000 ~
바닥타일보수(~3장/600*600)이내 
300,000(+150,000) ~+50,000 ~70,000 ~90,000 ~
세면기교체(부속포함)

70,000(+50,000) ~
+100,000 ~
130,000 ~
180,000 ~
세면기 1홀수전교체

50,000(+30,000) ~
+35,000 ~
55,000 ~
90,000 ~
세면기 팝업/트랩교체

40,000(+30,000) ~
+30,000 ~
45,000 ~
55,000 ~
양변기교체(분리형,부속별도)
60,000(+40,000) ~
+
70,000 ~
100,000 ~
180,000 ~
양변기부속교체
40,000(+20,000) ~
+
-18,000 ~
25,000 ~
앵글밸브/고압호스
20,000(+10,000) ~
+
13,000 ~
15,000 ~-
샤워기/욕조수전교체
80,000(+50,000) ~
+
50,000 ~
90,000 ~
150,000 ~
샤워부스_무힌지경첩보수
80,000 ~+-30,000 ~50,000 ~
샤워부스_T형경첩교체(1개당)

80,000 `
-25,000 `35,000 ~
샤워부스(경첩면 타일보수)
150,000 ~+-30,000 ~50,000 ~
욕조 교체
330,000 ~
250,000 ~330,000 ~-
욕조철거후 타일마감
500,000 ~+150,000200,000 ~350,000 ~
욕실장설치
70,000(+50,000) ~
+
70,000 ~
150,000 ~
200,000 ~
욕실장도어작동보수(로라교체)
35,000 ~+-15,000 ~-
욕실등
50,000(+40,000) ~
+
20,000 ~
30,000 ~
50,000 ~
바닥배수트랩(유가교체)
200,000(+150,000) ~
+
-10,000 ~
25,000 ~
돔천정 (~3㎡)
설치
250,000(+180,000) ~
+
130,000 ~
170,000 ~
220,000 ~
기존천정철거
100,000(+80,000) ~+30,000 ~--
세면기트랩 청소                            

50,000 ~

---
세면기배관 막힘(썩션)                        

100,000 ~

---
양변기막힘보수(스프링관통기)        

50,000 ~

---
양변기막힘보수(썩션진행시)            

100,000 ~

---
양변기막힘보수(탈거후재설치)        

150,000 ~

---
유가청소

50,000 ~

---
유가배수관청소(썩션)                        

100,000 ~

---
바닥배수관청소(내시경,스프링)          

250,000 ~

---
오수관청소(내시경,스프링)                

400,000 ~

---
오수관보수부분보수

800,000 ~

---
악세사리교체(1개당)

30,000(+10,000) ~
+
5,000 ~
8,000 ~12,000 ~
환풍기교체
50,000(+40,000) ~+30,000 ~40,000 ~60,000 ~
욕실실리콘시공(개소당)
100,000(+60,000) ~+-10,000 ~20,000 ~
천정점검구설치 (450*450)
70,000(+50,000) ~
10,000 ~20,000 ~-
리모델링(거실)덧방시공
1,500,000 ~
1,800,000 ~2,000,000 ~2,300,000 ~
올수리
2,500,000 ~
1,800,000 ~2,000,000 ~2,300,000 ~
※ 모든 수리비용은 부가세 별도입니다.
※ 리모델링외 폐기물은 별도의 비용이 발생됩니다 .
※ 고객의 사정으로 수리불가시 출장비 3만원이 발생됩니다. (리모델링제외)
※ 공정에 따라서 계약금 요청을 할 수 있습니다.